Friday, November 28, 2008

Summit Bank

remember 2 years ago, this person they want buy out other person bussinness for $100,000 and tore down my building and build the new small building liked that for me , but still paid rent for me every month "I said no". now they build about one miles far away, they open nowTuesday, November 25, 2008

Sunday, November 23, 2008

NOV2008

winter comein we cut bring inside the house, only little water they growing very good inside the house


Nov garden

Monday, November 10, 2008

Family name

Family Tree of Chinese Surnames


Emperors
Surnames
Fu Xi Shi
(2,953 – 2,852 B.C.)

Yan Di (Shen Nong Shi )
(2,852 – 2,737 B.C.)
Jiang
Ding
Gao
Hong
Lu
Qiu
Xie
Xu
Wei

Sui Ren Shi
(2,737 – 2,697 B.C.)

Huang Di – Xuan Yuan Shi
(2,697 – 2,597 B.C.)
Ji
Cai
Dai
Duan
Fang
Feng
Guo
Han
He
Ping
Jiang
Lin
Liu
Shen
You
Shi
Sun
Qi
Wang
Wu
Yu
Zheng
Zhou
Ren
Chang
Shu
Xi
Xue
Zhang
Teng

Shao Hao– Jin Tian Shi
(2,597 – 2,513 B.C.)
Jin
Li
Zhang

Zhuan Xu – Gao Yang Shi
(2,513 – 2,435 B.C.)
Wu Hui
Cao
Ni
Ji
Dong
Su
Xi
Mie
Bai
Bao
Miao
Mo
Pan
Qu
Wu
Xiong
Luo
Zha
Peng
Qian
Yun
Zhen
Ying
Huang
Liang
Qin
Xu
Zhao
Ma

Di Ku –Gao Xin Shi
(2,435 – 2,365 B.C.)
Zi
Hua
Kong
Mei
Song
Tang
Xiao
Yin
Wang

Di Zhi
(2,365 – 2,357 B.C.)

Di Yao– Tang Shi
(2,357 – 2,255 B.C)
Qi
Du
Fan
Liu
Hong
Tang
Tao

Shun Di – Yu Shi
(2,255 – 2,205 B.C.)
Gui
Chen
Hu
Tian
Che
Wang
Yuan
Yao

Xia Yu Di
(2,205 – 2,197 B.C.)
Si
Bao
Ou
Xia
Yu
Zeng

Sunday, November 09, 2008

tang


Tang Phung My and friendTang Phung Tu and friend
Oanh birthday party at Vietnam